ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ .

1) ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ (IWPC) ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ:

1) IWPC ಮಹಿಳಾ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ

2) ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜಗಳ ನೋಂದಣಿ ಕಾಯಿದೆ, 1860ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸ ಲಾಗಿದೆ

ಕೆಳಗಿನ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ:

ಎ) 1 ಮಾತ್ರ

ಬಿ) 2 ಮಾತ್ರ

ಸಿ) 1 ಮತ್ತು 2

ಡಿ) ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ.

2) ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್‌ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕುರಿತು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.

1) ಯಾವುದೇ ದೇಶವು ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

2) ಹಿಂದಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಸಾಹತುಗಳಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಳಗಿನ ಕೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ:

ಎ) 1 ಮಾತ್ರ

ಬಿ) 2 ಮಾತ್ರ

ಸಿ) 1 ಮತ್ತು 2

ಡಿ) ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ

3) ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ (ODR) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು?

ಎ)ಭಾಗವಹಿಸುವವರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಳಕೆಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.

ಬಿ)ODR ದಾವೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಿ)ODR ವರ್ಧಿತ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಭವವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೆಳಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ;

ಎ) 1 ಮತ್ತು 2

ಬಿ) 2 ಮತ್ತು 3

ಸಿ) 1 ಮತ್ತು 3 ಬಳಕೆದಾರ

ಡಿ) ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ

4) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನುಮೋದಿಸಲಾದ ಕರಡು GSR (ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾಸನಬದ್ಧ ನಿಯಮಗಳು) ಅಧಿಸೂಚನೆ (GSR general statutory rules) Notification, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ

ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪೂರೈ ಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ?

1) ವಾಹನದ ಅಪಘಾತದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು

2) ಭಾರತೀಯ ವಾಹನಗಳ ರಫ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು

3) ವಾಹನದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು

ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಕೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ

ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಎ) 1 ಮತ್ತು 2

ಬಿ) 2 ಮತ್ತು 3

ಸಿ) 1 ಮತ್ತು 3

ಡಿ) ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ

5) ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.

1) ಶಕ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿದೆ, 2001 ದೊಡ್ಡ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

2) ಕಾರ್ಬನ್ ವ್ಯಾಪಾರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೋಟೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.

ಕೆಳಗಿನ ಕೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು

ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ:

ಎ) 1 ಮಾತ್ರ

ಬಿ) 2 ಮಾತ್ರ

ಸಿ) 1 ಮತ್ತು 2

ಸಿ) 1 ಮತ್ತು 2

6) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ;

ಎ)ಇದು ಉಚಿತ ಆಹಾರಧಾನ್ಯವನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ‘ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ.

ಬಿ) NFSA ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ PDS ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿತು

ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ?

ಎ) 1 ಮಾತ್ರ

ಬಿ) 2 ಮಾತ್ರ

ಸಿ) 1 ಮತ್ತು 2

ಡಿ) ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ.

7) ಯಾವ ದಿನವನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನವೆಂದು ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ?

ಎ) ಆಗಸ್ಟ್ 6

ಬಿ) ಆಗಸ್ಟ್ 3

ಸಿ) ಆಗಸ್ಟ್ 4

ಡಿ) ಆಗಸ್ಟ್ 1

8) ದೇಶದ ಮೊದಲ ನೀರಿನಾಳದ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ?

ಎ) ತೆಲಂಗಾಣ

ಸಿ) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ

9) ದೇಶದಲ್ಲಿನ 18 ಶಕ್ತಿಪೀಠಗಳಲ್ಲಿನ ಒಂದಾದ ಮಹಾಕಾಲೇಶ್ವರ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಎಲ್ಲಿದೆ?

ಎ) ಎಲ್ಲೋರಾ

ಸಿ) ಕನೌಜ್

ಬಿ) ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ

ಡಿ) ಒಡಿಶಾ

ಬಿ) ಉಜ್ಜಯಿನಿ

ಡಿ) ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ

10) ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸದ್ಭಾವನಾ ದಿನವೆನಿಸಿದೆ?

ಬಿ) ಆಗಸ್ಟ್ 20

ಎ) ಆಗಸ್ಟ್ 18

ಸಿ) ಆಗಸ್ಟ್ 22

ಡಿ) ಆಗಸ್ಟ್ 16

11) ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಏರ್‌ಲೈನ್ ಕಂಪನಿ ಪೈಲಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಳಿಕ ಪುನಃ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಸ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ?

ಎ) ವಿಸ್ತಾರಾ

ಸಿ) ಜೆಟ್ ಏರ್‌ವೇಸ್

ಬಿ) ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ

ಡಿ) ಇಂಡಿಗೊ

ಸರಿ ಉತ್ತರಗಳು: 1-ಸಿ, 2-ಎ, 3-ಡಿ, 4-ಎ, 5-ಬಿ, 6-ಬಿ, 7-ಡಿ, 8-ಬಿ, 9- ಬಿ,10- ಬಿ,11- ಬಿ

Leave a Comment