ಎಸ್ ಸಿ/ಎಸ್ ಟಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಉದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ|Free job training for SC/ST women

ಎಸ್ ಸಿ/ಎಸ್ ಟಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಉದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ|Free job training for SC/ST women

ಎಸ್ ಸಿ/ಎಸ್ ಟಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಉದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ|Free job training for SC/ST women ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ …

Read more